Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

Divná pani, s.r.o. so sídlom Andreja Kmeťa 120/8, 969 01 Banská Štiavnica dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Divná pani, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Divná pani, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdaná inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel.: +421 2 32313214

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanie údajov v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email momo@momohracky.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

Divná pani, s.r.o.
Andreja Kmeťa 120/8
969 01 Banská Štiavnica

Webové stránky - súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

  • Vaša IP Adresa
  • Otváraná stránka našeho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýzy a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od Divná pani, s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. Divná pani, s.r.o. neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Divná pani, s.r.o. nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týmito spôsobmi: odhlásenia z odkazu v newsletteru, odoslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo na emailovú adresu momo@momohracky.sk

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa, ako Divná pani, s.r.o. spracováva osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Objednávka z eshopu
Údaje boli získané od iného subjektunie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobenie
Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel zpracovaniaVyriadenia a doručenia objednaného tovaru
Doba zpracovánia3 roky
SpracovateliaSprávca IT, Obchodný zástupca
PríjemcoviaPrepravné spoločnosti
Objednávka tovaru
Údaje boli získané od iného subjektunie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobenie
Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel zpracovaniaVyriadenia a doručenia objednaného tovaru
Doba zpracovánia3 roky
SpracovateliaSprávca IT, Obchodný zástupca
PríjemcoviaPrepravné spoločnosti
Daňová evidencia
Údaje boli získané od iného subjektunie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobenie
Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel zpracovaniaVedenia a dokladovania daňovej evidence
Doba zpracovánia10 roky
SpracovateliaSprávca IT, Obchodný zástupca
PríjemcoviaPrepravné spoločnosti, Auditor, Štátna správa
Prihlásenie k odberu noviniek
Údaje boli získané od iného subjektunie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobenie
Právny titulOprávnený záujem
Osobní údajeEmail (Osobný údaj)
Účel spracovaniaZasielania noviniek a cenových zvýhodnení súvisiacich s našim webom www.momohracky.sk
Doba spracovania3 roky
SpracovateliaSprávca IT
Registrácia
Údaje boli získané od iného subjektunie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobenie
Právny titulOprávnený záujem
Osobní údajeEmail (Osobný údaj)
Účel spracovaniaRegistrácia za účelom vytvárania objednávok
Doba spracovania3 roky
SpracovateliaSprávca IT

Prenos osobných údajov do tretích zemí

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa: 25.6.2019.